Политика за защита на личните данни на "Пуфче ЕООД"

Пуфче ЕООД осъществява своята дейност съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Пуфче ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание чл.6, ал. 1 от Регламент 2016/679 и въз основа на:

o Ваше изрично получено съгласие като клиент;

o на изпълнение на задълженията на Пуфче ЕООД по договор с Вас;

o законово задължение, което се прилага спрямо Пуфче ЕООД

o за целите на легитимни интереси на Пуфче ЕООД или на трета страна.

Пуфче ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, за целите на изпълнение на задълженията по договора, включително за следните цели – счетоводни и търговски цели, обезпечаване на изпълнение на договора, защита на информационната сигурност.

Пуфче ЕООД спазва следните принципи при обработка на Вашите данни:

o Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

o Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

o Точност и актуалност на данните;

o Цялостност и поверителност на обработването на личните Ви данни;

o Гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Пуфче ЕООД може да обработва и съхранява Вашите лични данни с цел защита на следните легитимни интереси – изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Пуфче ЕООД извършва следните операции с Вашите лични данни за следните цели:

o създаване на профил за използване на услугата – с цел да Ви идентифицира и предостави услугата;

o обработка на плащане и счетоводно отчитане – с цел осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводство;

o обработка на направена поръчка – с цел приемане на поръчка и доставка на стоката от електронния ни магазин до Вас.

Пуфче ЕООД обработва лични данни на всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно: име, адрес, телефонен номер, електронна поща, IP адрес и др., които се събират с цел идентификация. Обработваме също така и информация, свързана с плащане и избрани методи на плащане с цел извършване на търговска дейност и водене на счетоводство, а също и други данни, необходими за изпълнение на задълженията по договора.

Пуфче ЕООД не събира и не обработва специални (чувствителни) лични данни, отнасящи се до данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни за здравословно състояние или данни за сексуалния живот или сексуална ориентация.

Пуфче ЕООД съхранява Вашите лични данни, докато разполага с основание за тяхното съхранение. След което Пуфче ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Пуфче ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администратора или друго лице.

Пуфче ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни

Право на достъп

Вие имате право да изисквате и получите от Пуфче ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Вие имате право да получите достъп до Вашите данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Пуфче ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните Ви лични данни в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие имате право да поискате от Пуфче ЕООД да коригира неточните Ваши лични данни и да попълни непълните Ваши лични данни.Регистрираните потребители на сайта могат сами да коригират данните си на следния линк след въвеждане на потребителско име и парола: https://topcho.bg/login.html

Право на изтриване (правото да бъдете забравени)

Вие имате право да поискате от изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Пуфче ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по долу основания:

o личните данни повече не са необходимите за целите, за които са били събрани или обработвани;

o Вие оттеглите своето съгласие, ако обработката на личните данни е базирана на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

o личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава-членка, което се прилага спрямо Администратора;

Можете да поискате изтриване на Вашите данни на имейл адрес [email protected]

Пуфче ЕООД не е длъжен да изтрие Вашите лични данни, ако ги съхранява и обработва:

o за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Пуфче ЕООД

o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Право на ограничаване на обработването

Вие имате право да изискате от Пуфче ЕООД да ограничи обработване на свързаните с Вас данни, когато:

o обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

o Пуфче ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

o оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Пуфче ЕООД да провери точността на личните данни;

o възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания Пуфче ЕООД на преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост на данни

Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Пуфче ЕООД или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Пуфче ЕООД

o да поискате от Пуфче ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;

o да поискате от Пуфче ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение срещу обработването

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработване на личните Ви данни от, Пуфче ЕООД ако данните се обработват въз основа на едно от следните основания:

обработването на данни за целите на директен маркетинг;
обработването на данни за целите на профилиране.
Пуфче ЕООД прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за неговото продължаване, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни

Ако Пуфче ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Пуфче ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

Право на защита

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни в съответния контролен орган или да обжалвате по съдебен ред.

Предоставяне на личните Ви данни на трети лица

Пуфче ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данниза изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

Пуфче ЕООД не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя лични данни за Вас с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага с цел да Ви се предоставят заявените от Вас услуги и когато Вие сте предоставили разрешение.

Настоящата политика за защита на личните данни важи само за сайта, управляван и притежаван от Пуфче ЕООД. Тя не важи за линковете към други уебсайтове и за данните, събирани от трети страни, които управляват други сайтове и използват „бисквитки“ на тях.

За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугите, Пуфче ЕООД може да предостави данните на доверени партньори,

които работят по възлагане от страна на Пуфче ЕООД въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Пуфче ЕООД да доставя реклама на клиентите си. Тези компании нямат право самостоятелно да споделят тази информация.

Мерки за сигурност и защита

Пуфче ЕООД предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие.

Пуфче ЕООД използва технически средства за защита на личните данни от придобиване или видоизменение от неупълномощени лица, сред които:

А) SSL сертификат за сигурност, който криптира връзката между сайта и крайното устройство.

Б) Защита на базата данни от неправомерен достъп.

В) Антивирусни програми и програми за защита от неоторизиран достъп.

Г) Защита на клиентските профили с потребителско име и парола.

Пуфче ЕООД е в процес на техническа разработка, която ще позволява анонимизиране на личните данни. Анонимизиране означава, че личните данни на купувача (Имена, Реален адрес, Имейл адрес, IP адрес) ще се заменят безвъзвратно с надпис GDPR-ДД-ММ-ГГГГ.

Бисквитки

За да улесним използването на нашия интернет сайт, ние използваме „бисквитки”. Бисквитките са малки файлове с данни, които се съхраняват на твърдия диск на Вашия компютър от Вашия браузър и са необходими за използването на нашия интернет сайт. Използваме бисквитки, за да разбираме по-добре как хората използват сайта ни и да осигурим подобрена навигация. Бисквитките ни помагат да видим например дали дадена страница на сайта ни вече е била посетена. Бисквитките също така ни дават информация за това дали вече сте посещавали сайта или сте нов посетител. Бисквитките не съхраняват лични данни и не събират друга информация, която би могла да ви идентифицира. Ако не искате да получавате бисквитки, моля конфигурирайте своя интернет браузър да изтрие всички бисквитки от хард диска на компютъра Ви, да блокира бисквитките или да Ви предупреждава преди съхраняването на бисквитка.

Google Analytics

Този интернет сайт използва Google Analytics, услуга за интернет анализ на Google Inc. („Google”). Google Analytics използва конкретна бисквитка, а именно текстов файл, който се съхранява на компютъра Ви и дава възможност за анализ на начина, по който използвате сайта. Информацията относно използването на този сайт, генерирана от бисквитката, обикновено се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Google използва тази информация от наше име, за да анализира начина, по който използвате сайта и да изготвя доклади за активност по сайта и да предоставя допълнителни услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет на оператора на сайта. IP адресът, който се прехвърля на Google Analytics от Вашия браузър, не се консолидира с други данни от Google. Можете да предотвратите съхраняването на бисквитки чрез настройка на софтуера на браузъра си.

Също така използваме Google Analytics, за да анализираме данни от AdWords, както и бисквитки от „DoubleClick” за статистически цели.

Контакти на надзорен орган и длъжностно лице по защита на личните данни:

Наименование на администратор на лични данни:

, Пуфче ЕООД ЕИК/БУЛСТАТ: 202793049

Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Могилата 17

Телефон: +359 88 4786520

Електронна поща: [email protected]

Наименование на надзорния орган:

Комисия за защита на личните данни

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02/91-53-518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че сe съгласявате с общите ни условия.